تبلیغات
سلطان کدهای جاوا - كد افكت جالب برای متن
كد افكت جالب برای متن

با سلام

یكی از مسائلی كه در طراحی زیبا تاثیر گذار است، وجود آیتم هایی می باشد كه به نحوی خودنمایی كنند. حالا آن آیتم می توان تصویر متحرك باشد، متن همراه با افكت باشد و یا جلوه ای برروی موس. فرقی نمی كند… مهم آن است كه آن آیتم جلوه ی زیبایی بدهد. امروز هم كد جالبی به شما عزیزان معرفی می كنیم. به كمك آن می توانید چنین افكتی در متن خود به نمایش بگذارید:

 

نگارش مرورگر عمل می كند/نمی كند
7.0 Internet Explorer عمل می كند
3.0 Mozilla Firefox (beta) عمل می كند
9.0 Netscape عمل می كند

نظر یادتون نره
جهت استفاده ابتدا كد زیر را (حتما) بعد از تگ <body> كپی كنید: 

<script type="text/javascript">
function setupFadeLinks() {
arrFadeLinks[0] = "#";
arrFadeTitles[0] = "جمله ی اول";
arrFadeLinks[1] = "#";
arrFadeTitles[1] = "جمله ی دوم";
arrFadeLinks[2] = "#";
arrFadeTitles[2] = "جمله ی سوم";
arrFadeLinks[3] = "#";
arrFadeTitles[3] = "جمله ی چهارم";
arrFadeLinks[4] = "#";
arrFadeTitles[4] = "جمله ی پنجم";
arrFadeLinks[5] = "#";
arrFadeTitles[5] = "جمله ی ششم";
arrFadeLinks[6] = "#";
arrFadeTitles[6] = "جمله ی هفتم";
arrFadeLinks[7] = "#";
arrFadeTitles[7] = "جمله ی هشتم"; }

// You can also play with these variables to control fade speed, fade color, and how fast the colors jump.

var m_FadeOut = 255;
var m_FadeIn=0;
var m_Fade = 0;
var m_FadeStep = 3;
var m_FadeWait = 1600;
var m_bFadeOut = true;

var m_iFadeInterval;

window.onload = Fadewl;

var arrFadeLinks;
var arrFadeTitles;
var arrFadeCursor = 1;
var arrFadeMax;

function Fadewl() {
m_iFadeInterval = setInterval(fade_ontimer, 10);
arrFadeLinks = new Array();
arrFadeTitles = new Array();
setupFadeLinks();
arrFadeMax = arrFadeLinks.length-1;
setFadeLink();
}

function setFadeLink() {
var ilink = document.getElementById("fade_link");
ilink.innerHTML = arrFadeTitles[arrFadeCursor];
ilink.href = arrFadeLinks[arrFadeCursor];
}

function fade_ontimer() {
if (m_bFadeOut) {
m_Fade+=m_FadeStep;
if (m_Fade>m_FadeOut) {
arrFadeCursor++;
if (arrFadeCursor>arrFadeMax)
arrFadeCursor=0;
setFadeLink();
m_bFadeOut = false;
}
} else {
m_Fade-=m_FadeStep;
if (m_Fade<m_FadeIn) {
clearInterval(m_iFadeInterval);
setTimeout(Faderesume, m_FadeWait);
m_bFadeOut=true;
}
}
var ilink = document.getElementById("fade_link");
if ((m_Fade<m_FadeOut)&&(m_Fade>m_FadeIn))
ilink.style.color = "#" + ToHex(m_Fade);
}

function Faderesume() {
m_iFadeInterval = setInterval(fade_ontimer, 10);
}

function ToHex(strValue) {
try {
var result= (parseInt(strValue).toString(16));

while (result.length !=2)
result= ("0" +result);
result = result + result + result;
return result.toUpperCase();
}
catch(e)
{
}
}
</script>

به جای عبارت های جمله ی اول، جمله ی دوم، جمله ی سوم، جمله ی چهارم، جمله ی پنجم، جمله ی ششم، جمله ی هفتم و جمله ی هشتم، عبارت ها و نوشته های مورد نظر خود را وارد نمایید. همچنین می توانید برخی جملات را حذف كرده یا بر تعداد آن ها بیفزایید.
حالا هرجا كه می خواهید جملات شما نمایش یابد كد زیر را قرار دهید:

<table style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; direction: rtl"><tr><td height="20" valign="middle" width="462"><div id="fade_base"><a class="top_link" id="fade_link"></div></td></tr></table>

طول و عرض كادری هم كه می خواهید متن مورد نظر، درونش حركت كند را بنویسید.
موفق باشید