تبلیغات
سلطان کدهای جاوا - كدی برای ایجاد افكتی زیبا در متن شما
كدی برای ایجاد افكتی زیبا در متن شما

سلام.

امروز یك كد جالب به شما معرفی می كنیم. این كد در متون انگلیسی كاربرد دارد و عمل كردش به گونه ای است كه در یك متن انگلیسی حروف از سمت چپ به راست رنگشان تغییر می كند.

 عمل كرد كد در مرورگرها (نرم افزار های تماشای سایت)

نگارش مرورگر عمل می كند/نمی كند
7.0 Internet Explorer عمل می كند
3.0 Mozilla Firefox (beta) عمل می كند
9.0 Netscape عمل می كند

نظر یادتون نره

حال به كمك آموزش های زیر طریقه ی تغییر تنظیمات كد را نمایش می دهد.

<center><font face="Tahoma" size="7"><script language="JavaScript1.2">
/*
Neon Lights Text
By JavaScript Kit (http://irjava.com)
Visit http://irjava.com
*/
var message="IRJAVA.COM"
var neonbasecolor="red"
var neontextcolor="Lightblue"
var flashspeed=100 //in milliseconds
///No need to edit below this line/////
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write(’<font color="’+neonbasecolor+’">’)
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write(’<span id="neonlight’+m+’">’+message.charAt(m)+’</span>’)
document.write(’</font>’)
}
else
document.write(message)

function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}

function neon(){

//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
//eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}

//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor

if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",1500)
return
}
}

function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script></body></font></center>

اما برویم سراغ تنظیمات:

پیغامی كه می خواهید رویش افكت برود:

كد را بخوانید. خطی را می بینید كه در آن نوشته var message="RAPAVA1.MIHANBLOG.COM". به جای RAPAVA1.MIHANBLOG.COM متن مورد نظر خود را بنویسید. بهتر است این متن انگلیسی باشد.

رنگ اولیه ی متن:

این رنگ رنگی است كه متن مورد نظر شما دارد. اما با افكتی كه رویش می رود تغییر می كند. برای تغییر آن كد را بخوانید. در متن عبارت var neonbasecolor="red" را می بینید. به جای red رنگ مورد نظر خود را بنویسید.

رنگ ثانویه ی متن:

این رنگ رنگ افكت است. یعنی این رنگ جایگزین رنگ ولیه در متن می شود. برای تغییر آن داخل كد را بخوانید. در عبارت var neontextcolor="Lightblue" به جای Lightblue رنگ مورد نظر خود را بنویسید.

برای تغییر رنگ می توانید از جعبه ی زیر استفاده كنید. این جعبه ساخت دوست عزیزم آقای لقمان آوند است.

موفق باشید